کتاب

کتاب تاثیر رنگ درشخصیت و رفتار انسان

تاثیر رنگ درشخصیت و رفتار انسان

نویسنده:زینب ریاضی

هنرجوی رشته طراحی لباس

موسسه طراحان مد

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

1-تعریف رنگ

2-رنگ لباس در قران و احادیث

3-اصول رنگ در ادیان مختلف

4-رنگ در ایران باستان

5-ضرورت استفاده از رنگ مناسب در زندگی فردی و اجتماعی

فصل دوم

1-تعریف شخصیت

2-جایگاه رنگ ها در علم روانشناسی

3-اهمیت رنگ لباس در دنیای کسب وکار

4-عوامل موثر بر انتخاب رنگ لباس مناسب

فصل سوم

1-ارتباط رنگ لباس و شخصیت

2-الگوی رنگ شناسی غربی و تبادل با رنگ های اصیل ایرانی اسلامی

3-ارتباط رنگ لباس و تاثیر آن بر بدن

4-الگوهای شخصیتی رنگ لباس

5-راه کارهای اصلاح الگوی پوشش مطابق با فرهنگ ایرانی -اسلامی

چکیده

ﺑﺎ ورود اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻋﻘﺎﻳﺪ دﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻣﻲ ﺑ اﺷـﻨﺪ . ﭘﻮﺷـﺎک، ﻧـﻮع، رﻧـﮓ،ﺟﻨﺲ، ﺷـﻜﻞ و ﺳـﺒﻚ دوﺧــﺖ زﻣﻴﻨــﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ﻳﺎﻓــﺖ و ﻛــﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ﻧﻤــﺎدﻳﻦ آن ﺑﺮﺟــﺴﺘﻪ ﺷــﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﭘﻮﺷﺶ در ﻫﺮ دوره ای از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ اﺷﻜﺎﻟﻲ  ﻣﺘﻨﻮع  ﺑﻪ ﺧـﻮد ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.  ﭘﻮﺷـﺶ، زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ  ﺑﺮای رﻫﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن از ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻣﺪ ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑـﺎ ﮔـﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎری ﺷﺪ و دوره ای آﻏﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ و ﻟﺒـﺎس ﺗﺒـﺪﻳﻞ ، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﺮای زﻳﺒﺎ ﺗﺮ ﺷﺪن،ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮدن و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻃﺒﻘـﺎﺗﻲ اﻓـﺮاد و در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺬﻫﺐ اﻓﺮاد ﺷﺪه ﺑﻮد .همچنین ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ اﺑـﺰاری  ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺮای رﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑﺸﻤﺎر آﻳﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺒﻚ ﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﻮﺷﺎک درﻧـﻴﻢ  ﻗـﺮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ اشاره کرد.

در مبحث زیبایی شناسی, رنگ بعنوان یکی از شاخصه های قوی مطرح می باشد. رنگ، زاییده ناخودآگاه بشر و در جهت آرزوها وخواسته‌های اوست، زیرا رنگ متکی بر درک مستقیم و احساسات است، از این جهت اصلی‌ترین راه برای انتقال آرزوها، ترس‌‌ها و ناامیدی‌های انسان می باشد.با توجه به کیفیت بسیار زیاد رنگ خصوصا در محصولات صنعتی، فهم و درک استفاده از این عامل بصری، بسیار سخت و در عین حال مرحله مهمی در طراحی محسوب می شود. بگونه ای که در یک محصول جدید و یا موجود، عامل رنگ می تواند زمینه بروز خلاقیت یک تیم طراحی باشد. بر همین اساس است که شرکت های بزرگ تولیدی جهان، اقدام به راه اندازی مراکز تحقیقاتی تخصصی رنگ نموده اند. از آنجاییکه انتخاب رنگ محصولات طراحی شده، یکی از مباحث مهم در رشته طراحی صنعتی بشمار می آید و در طی تحقیقات توسط طراحان صنعتی مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد، متخصصان این رشته، از محدود کسانی هستند که به اهمیت عملکرد رنگ و نقش موثر آن در طراحی محصولات مورد استفاده در زندگی انسانها واقفند. لازم به ذکر است که انتخاب رنگ برای یک محصول صنعتی، بر اساس دو محور صورت می گیرد: محور تکنیکی رنگ (شامل شیمی رنگ، نوع سطح رنگ پذیر و غیره) و "محور ارتباطی رنگ که از سوی محیط و انسان مشخص می شود. اگر چه اولین محور ذکر شده فوق، توسط توانایی ها و امکانات فنی سازنده تحت کنترل می باشد، لیکن محور دوم ریشه در نیازهای جامعه دارد.

بی مبالغه باید اذعان کرد که بدون رنگ و جهان رنگ ها، سردی و افسردگی و بی نشاطی در همه جا رخ می نمود. در سایه تأثیر متنوع رنگ هاست که ره آوردهای متناوب روانی در انسان و سایر موجودات تظاهر پیدا می کند و روح جنبش و تکاپو دمیده می شود و از این رهگذر، یکسویی و یکنواختی از فضای زندگی مادی رخت بر می بندد و دلپذیر می گردد.

بدون شک تمامی رنگ ها وجودشان برای ادامه حیات لازم و ضروری است و هر کدام نیز اثر خاصی دارند و نقش ویژه ای را ایفا می کنند به گونه ای که تصور طبیعت منهای آن ها مشکل و یا غیرممکن است. بدون گزافه باید پذیرفت که روان آدمی به اندازه ای که در برابر رنگ ها قرار می گیرد و با آن ها مواجه است، با چیز دیگری ارتباط ندارد و از این رو چیز دیگری به این اندازه او را متأثر نمی سازد و به اسارت در نمی آوردجرانت آلن می گوید: قوه ای بزرگ تر یا بیشتر و گوناگون تر از احساس رنگ ها در زندگی ما اثر ندارد اثرات روانی رنگ ها تا حدی است که می توانند محیط را شاد یا حزن آور، سبک یا سنگین، گرم یا سرد جلوه دهند و در انسان احساس خوشحالی یا غم، قوت یا ضعف، اضطراب یا سکون و جز آن ایجاد کنند.

لذا سوال مهمی که مطرح می گردد, اهمیت رنگ و نقش و تاثیر آن به عنوان پوشش, بر نیازهای یک جامعه و اخلاق و شخصیت افراد و منش آنها می باشد؟  در نتیجه رنگ بعنوان یکی از عوامل موثر بر شخصیت انسان در نظر گرفته می شود.اینکه افراد جامعه فارغ از سن و جنس خود چه رنگ لباسهایی را می پوشند, موضوع قابل مداقه وبررسی می باشد.برای پاسخ به این سوالات لازم است تحقیقات دانشگاهی از سوی کارگروه مد ملی لباس ,همچنین دانشجویان رشته های طراحی لباس و موسسات طراحی مد صورت گیرد .کتاب حاضرکه مشتمل بر سه فصل میباشد,تلاشی است در جهت پاسخگویی به این سوال و نیاز جامعه درمورد ترغیب افراد به انتخاب رنگ لباس مناسب با در نظر گرفتن مقتضیات روحی ,شخصیتی ,اجتماعی و بومی به صورتی که این مهم را در نظر گیرند.در این کتاب سعی شده به انواع شخصیت ها بر اساس رنگ لباس انتخابی توجه شده و رفتار این شخصیت ها مورد بررسی قرار گیرد .همچنین تاثیر انواه رنگ بر روح و جسم مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت راه کارهای اصلاح این مورد با توجه به فرهنگ بومی  و اسلامی مطرح گردیده است . امید است تحقیقات دیگری در باب این موضوع انجام گیرد.شیوه تحقیق در این کتاب به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده ومسیله مهم وشایا ن ذکرارزش گذاری و پرداختن به مقوله فرهنگ بومی و استفاده از رنگهای سنتی و اصیل ایرانی اسلامی است که  امروزه حتی وارد صنعت مد درغرب شده و بسیاری از طراحان لباس در حوزه مد و فشن ,از طرحهای اسلامی و نقوش فرش ایرانی در طراحی لباس خود بهره می جویند.این موضوع نشان از فرهنگ غنی و قدمت هزاران ساله این فرهنگ در جهان دارد .تنها مورد, معرفی این فرهنگ و بومی سازی آن و حمایت های ارگانهای ذیربط می باشد,تا بدینوسیله گامی موثر در جهت بهبود فرهنگ اصیل ایرانی در حوزه لباس صورت گیرد.شایان ذکر است که این کتاب توسط نشر سوره تماشا به  چاپ رسیده است.

زینب ریاضی

                                                                                       سپاس