کمیسیون رسانه و تبلیغ

کمیسیون رسانه وتبلیغ

این کمیسیون زیر نظر نماینده تام الاختیار سازمان صدا و سیما و با عضویت مدیران شبکه های سراسری سیما مدیر مسئول سایت مد و لباس و کارشناس حوزه تبلیغ و رسانه به تشخیص دبیر کارگروه تشکیل می شود و مشخصا وظیفه برنامه ریزی جهت تحقق تعهدات سازمان صدا و سیما و امور مندرج در بند ه ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون را بر عهده دارد

.