کمیسیون فرهنگ و آموزش

کمیسیون فرهنگ و آموزش

این کمیسیون مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم و نمایندگان جهاد دانشگاهی، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، سازمان ملی جوانان، سازمان میراث فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه زیر نظر نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل و علاوه بر برنامه ریزی جهت تحقق تعهدات قانونی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری و امور مندرج در بندهای الف و ب  ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون، وظیفه پیش بینی تمهیدات فرهنگی و آموزشی لازم در جهت اهداف قانون و مهندسی فرهنگ مد و سبک های پوشش ایرانی اسلامی را بر عهده دارد.

تبصره1) جلسات کمیسیون ها بصورت هر دو هفته یکبار، با حضور دبیر کارگروه(بعنوان عضو ناظر) در دستگاه های متبوع روسای هر یک تشکیل می شود و تصمیمات آنها را از طریق مکاتبه رسمی عالی ترین سطح تصمیم گیری دستگاه اجرایی مربوطه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان پیشنهاد قطعی تلقی و به منظور اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم در دستور جلسه کارگروه قرار خواهد گرفت.

تبصره2) نمایندگان تام الاختیار دستگاه های دولتی حاضر در کمیسیون باید حداقل در سطح مدیر کل باشند.