کمیسیون ماده4

ماده 4

دراولین ماه از نیمه دوم سال جاری 523 طراح نشان شیما را از کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور دریافت کردند .

 

به گزارش روابط عمومی کارگروه مد و لباس کشورواحد نشان شیما علاوه بر صدور 523 شناسه شیما ،تعداد 159 مالکیت معنوی را نیز صادر کرده است .

 

این کارگروه همچنین 2 مجوزبرای طراحی و تولید را نیزدرمهرماه صادر نموده است .

 کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، "شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی" با عنوان نشان "شیما"، به استناد وظایف و آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس را در راستای ترویج الگوهای ملی و بومی و هدایت بازار تولید و نیز ترغیب مردم در پرهیز از انتخاب الگوهای بیگانه از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشورصادر می شود.

طرح‌های حائز دریافت نشان شیما از سوی هنرمندان، طراحان و تولیدکنندگان مد و لباس ایرانی ارائه شده و با شرط بهره‌گیری آثار از نمادها و شاخص های هنر طراحی و تولید لباس، این نشان به ثبت‌نام کنندگان و متقاضیان اعطا می شود.