کمیسیون ماده 7 قانون ساماندهی مدو لباس کشور

کمیسیون ماده 7 قانون

این کمیسیون زیر نظر دبیر کارگروه و در راستای اجرای نظاممند ماده 7 قانون ساماندهی مد و لباس، مرکب از نمایندگان تامالاختیار دستگاه های مصرح در ماده قانونی فوق الذکر و کارشناسان و مشاوران خبره در بررسی توجیه اقتصادی طرحهای واصله و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که حضور آنها در جلسات کمیسیون به اقتضای موضوعات مورد بررسی و با تشخیص دبیر کارگروه مفید یا ضروری است تشکیل میشود و وظیفه بررسی طرحها و ایده های ارائه شده برای ساماندهی مد و لباس و پیش بینی راهکارهای اجرایی قانونی برای آنها را بر عهده دارد.