کمیسیون تولید و توزیع(صنف، صنعت و بازار)

کمیسیون تولید و توزیع(صنف، صنعت و بازار)

این کمیسیون مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس شورای اصناف کشور، روسای اتحادیه ها و انجمن های صنفی و صنعتی پوشاک و نساجی و بصورت متناوب زیر نظر نمایندگان تام الاختیار وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن و بر اساس توافق فی ما بین تشکیل می شود و علاوه بر برنامه ریزی جهت تعهدات قانونی وزارتخانه های فوق الذکر و امور مندرج در بندهای«ج» و «د» ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون، وظیفه شناسی مشکلات حوزه های تولید و توزیع پوشاک و صنایع مرتبط و برنامه ریزی جهت رفع آنها را با هدف تسهیل روند تولید و توزیع و اشاعه الگوهای ایرانی-اسلامی لباس، برعهده دارد

.