واحد اداری، مالی و پشتیبانی

آقای تقی لطیفی

اداری، مالی و پشتیبانی
  • 021-66739578
  • 021-66722312-207

آقای مسعود فریمانه

امین اموال و انبار
  • 021-66722312
  • 140

آقای سید مصطفی موسوی

پشتیبانی
  • 66722312-021
  • 106