واحد اداری و مالی

آقای تقی لطیفی

آقای تقی لطیفی

واحد مالی و پشتیبانی
  • 021-66739578
  • 021-66722312-216