دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

خانم طیبه عزت اللهی نژاد

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور
  • ****
  • ****

خانم نگار میرزایی

مسئول دفتر دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور
  • 021-66723811، 66722312
  • 345 داخلی