آیین نامه نحوه نظارت بر فعالیت های حوزه مد ولباس

آیین نامه نحوه نظارت بر فعالیت های حوزه مد ولباس

 

مقدمه

در راستای تحقق اهداف تعیین شده در ماده یک قانون ساماندهی مد ولباس  و همچنین بمنظور جلوگیری و استفاده  از طرح والگوهای متعارض با قانون وسیاست های کارگروه ساماندهی و یا احیانا طراحی واجرای طرح وبرنامه و فعالیت های مغایر با قانون و به تعبیری دقیق تر حرکت کلیه دست اندرکاران حوزه مد ولباس در چارچوب قانون و سیاست ها ، نظام نظارت وارزیابی بر کلیه عوامل حوزه مد ولباس بشرح این آئین نامه تهیه و ابلاغ می گردد

 

فصل اول :آئین نامه نظارت

الف) کلیات

ماده 1-  نظارت وارزیابی جامع و دقیق در چارچوب قانون و مقررات مد ولباس ، به عنوان یکی امر مهم درشرایط کنونی محسوب می‌شود. با احساس وجود نظارت و ارزیابی عملکرد و ملزم داشتن کلیه فعالان مد و لباس موسسات ،مزون ها ،مراکز ونهادها وسایر فعالان  به ارائه گزارش، دقت در انجام صحیح فعالیت ها واقدامات  افزایش پیدا می‌کند و پرداختن به امور فرعی را می‌کاهد .

ماده 2:تعاریف واژه ها

الف )نظام نظارت

نظام نظارت و ارزیابی  بر تمام فعالیت وبرنامه های عوامل حوزه مد ولباس از مرحله پیدایش ایده وطرح ،طراحی ،تولید ،توزیع ،فعالیت های تبلیغاتی وترویجی درقالب انجمن  ها،تشکل ها و  مؤسسات ،مراکز عرضه وتولید ، اقدامات ترویجی و دستگاه ها ونهادها مرتبط به منظور ایجاد وحدت رویه، تعریف وظایف، ترسیم فرآیند و مشخص نمودن حدود نظارت جهت  هدایت وراهبری و حفظ سلامت وصحت عملکرد بر مبنای قوانین ومقررات مد ولباس ومصوبات کارگروه ودبیرخانه طراحی گردیده است.

ب) تعریف نظارت

«نظارت عملی مستمر است برای ارزیابی کارها و مقایسه وضع موجود و آنچه انجام شده است با وضعیت مورد انتظار و آنچه تکلیف شده درقانون مد نظر است

ج)قانون: قانون مد ولباس اسلامی ایرانی

د)فعالان ودست اندرکاران مد ولباس،

کلیه افرادی که در فرآیند مد ولباس از مرحله طراحی،تولید،عرضه ،ترویج وفعالیت های آموزشی وعلمی ،خدماتی درسطح کشورفعالیت دارند

دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد ولباس

کمیته  : کمیته نظارت وارزشیابی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد ولباس

واحد استانی: کارگروه های استانی مد ولباس

 

ماده 3 :اهداف

1- ـ حصول اطمینان از صحت عملکرد واحدهای مجری در امر ساماندهی فعالیت های مد ولباس در راستای  قانون وبرنامه‌های مصوب.

 

2- احصاء عملکرد و نقش مؤسسات و مزون ها وتولید کنندگان ،عرضه کنندگان وسایر فعالان مد ولباس در زمینه های مختلف مد ولباس

 

3- نظارت و ارزیابی  روند  میزان پیشرفت و حرکت عوامل درچارچوب  اهداف  تعیین شده هست یا خیر؟ به تعبیری دیگر،آیا سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت‌آمیزی اجرا  می شود یا خیر

4-شناسایی محدودیت‌ها، تنگناها و موانع رشد و توسعه کمی و کیفی مؤسسات ،خانه های مد ،مراکز آموزشی و پژوهشی و اتحادیه ها و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع آنها.

5-  نظارت وارزیابی عملکرد کلیه فعالان مد ولباس همانند فعالیت ها و طرح وبرنامه ها وغیره  باعث ایجاد اطلاعات برای دبیرخانه در تصمیم‌گیری های آتی خواهد بود. چرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری های مدیریتی از طریق اندازه‌گیری و ارزیابی سیستم عملکرد و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می‌آید.

 

د)مراجع ناظر:

ماده 4 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسات طراحی ،نمایشگاهی ،مشاوره ،موسسات هنری مد ولباس  و خانه های مد که از این اداره مجوز فعالیت دریافت داشته به ترتیب در صلاحیت  دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد ولباس ، طرح وبرنامه (کمیته نظارت و ارزشیابی ) کارگروه های استانی  مد ولباس بوده و شامل موارد ذیل می باشد :

 

الف )نظارت حقوقی

ب ) نظارت برنامه ای

ج) نظارت برامور اجرایی ،آموزشی

د) امورطراحی ،تولید وتوزیع مد ولباس محتوایی

ه) نظارت بر فعالیت های تبلیغی وترویجی مد ولباس

و) نظارت بر اعضا ودستگاههای اجرایی همسو مرتبط با مد ولباس

و) نظارت برکارگروه های مد ولباس استانی

 

 

 

 

ماده 5 نظارت حقوقی دبیرخانه شامل موارد زیر میباشد :

1. نظارت بر حسن عملکرد مؤسسه و اعضاء و کارکنان، عوامل و مراکز مرتبط با مد ولباس  وفق ضوابط ورویه های مندرج درقانون ، مقررات ومصوبات  کارگروه ساماندهی و مفاد اساسنامه مؤسسه.

2. نظارت بر صحت برگزاری جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره مؤسسات در مهلت مقرر.

3. نظارت بر انطباق مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره مؤسسات با قوانین و مقررات جاری ، دستورالعمل ها، بخشنامهها و آیین­نامه­های موسسات تک منظوره فرهنگی و مفاد اساسنامه مؤسسات.

4. نظارت بر عملکرد مؤسسات در جریان رسیدگی به شکایات واصله.

5. نظارت بر اجرای کامل آراء صادره کمیته های انضباطی از سوی مؤسسات.

6. نظارت قبلی و تأیید کلیه ارتباطات، مکاتبات و تعاملات مؤسسات با خارج از کشور.

 

ماده 7 - نظارت برنامه ای دبیرخانه کارگروه  به قرار ذیل می باشد :

1. نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی همچنین سایر فعالیتهای مؤسسات اعم از اجرای برنامه¬های پژوهشی، مدیریتی، تبلیغی و ترویجی (همانند طراحی آثار، برگزاری همایش ،سمینار ومراسم علمی، محافل، جشنوارهها و نمایشگاهها ،مراکز عرضه وفروش محصولات ،فعالیت های تبلیغی و ترویجی مد ولباس ) از حیث تطابق با اساسنامه و ضوابط کارگروه ساماندهی مد ولباس.

2. نظارت بر اجرای طرح و برنامه های حاکمیتی واگذار شده از سوی  واحد امتیازات و سایر حوزه های زیر مجموعه وزارت متبوع  از حیث تطابق با قانون وضوابط دبیرخانه.

 

3- نظارت برامور طراحی ،تولید وتوزیع مد ولباس

الف )بررسی انطباق محصولات ارایه شده با سیاست های کارگروه جهت اعطای شیما

ب )جلوگیری از استفاده از طراحان و فعالان مد ولباس دربکارگیری  نمادها، نشانه‌ها و تصاویری که با فرهنگ اسلامی ایرانی در تعارض است و بر فرهنگ جامعه تاثیر منفی دارد.

ج)تعیین مشخصات هرگونه طرح و اثر قبل از تولید

د ) حفظ حقوق طراحان لباس با توجه به قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ه) نظارت بر فعالیت های تبلیغی وترویجی مد ولباس

و)تابلو سردر مراکز عرضه

ز)فعالیت های مد ولباس در فضای مجازی

ح)بررسی صحت فعالیت نشان های خارجی

ط) موسسات و نهادها وانجمن های مد ولباس

2-) نظارت دبیرخانه برکارگروه های مد ولباس استانی

کارگروه های مد ولباس استانی

در راستای هماهنگی ، نظارت و پیگیری سیاست های دبیرخانه درسطح استان وشهرستان همانند دبیرخانه روند نظارت وارزیابی انجام خواهند داد.

ماده 8 نظارت حقوقی کارگروه های مد ولباس استان شامل موارد زیر میباشد:

1. نظارت بر حسن عملکرد فعالان وتشکل ها استان و اعضاء و کارکنان آن از حیث تطابق با ضوابط قانونی، مقررات سازمان و مفاد اساسنامه دبیرخانه.

2. نظارت بر عملکرد موسسات ،نهادها وتشکل استان و رسیدگی به شکایات واصله مرتبط وفق آئین­نامه انضباطی.

3. نظارت بر برگزاری به موقع جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره موسسات هنری مد ولباس و... استان در مهلت مقرر و صحت آنها و عنداللزوم حضور در جلسات هیأت مدیره.

4. نظارت بر انطباق مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره موسسات استان با قوانین و مقررات جاری، دستورالعملها، بخشنامه­ها و آیین­نامه­های موسسات تک منظوره فرهنگی ،هنری و مفاد اساسنامه موسسات.

5. نظارت بر دستور جلسات و مصوبات جلسات هیأت مدیره و مجمع­عمومی اتحادیه استان از حیث انطباق با قانون مد ولباس و ضوابط و مقررات دبیرخانه و مفاد اساسنامه اتحادیه.

6. حضور در کلیه جلسات مجمع­عمومی اتحادیه استان و نظارت بر تصمیم­گیری­های آنها از حیث انطباق با قانون مد ولباس و ضوابط و مقررات دبیرخانه و مفاد اساسنامه.

7. نظارت بر عملکرد موسسات وفعالان شهرستان ها  در خصوص ساماندهی مد ولباس.

8. نظارت بر عملکرد کمیته ارزیابی استان و حسن اجرای قانون وآئین نامه های مرتبط

9. نظارت قبلی و تأیید کلیه ارتباطات، مکاتبات و تعاملات  موسسات استان با خارج از کشور.

 

ماده 9 - نظارت برنامه ای کارگروه های استان به قرار ذیل می باشد:

1. نظارت بر فعالیتهای موسسات ومزون ،فروشگاه ها وفعالیت های مد ولباس استان.

2. نظارت بر انجمن و اتحادیه وسایر تشکل های استان در خصوص دریافت تأییدیه اجازه فعالیت ویااجرای طرح و برنامه های نوین از اتحادیه پوشاک وتبلیغات و (غیر از طرح و برنامه های ارائه شده از سوی این دبیرخانه) قبل از اجرا یا توزیع بین مؤسسات

تبصره: عین وظایف بالا برای کارگروه استانی ، می تواند در سطح مناطق و شهرستان هم اجرا گردد

ماده 10- کلیه وظایف و اختیارات ادارات ارشاد شهرستانها در خصوص ساماندهی مد ولباس در مرکز استان بعهده کارگروه های مد ولباس استان می باشد.

ماده 11 کلیه وظایف ادارات ارشاد اسلامی شهرستانها در امر ساماندهی مد ولباس بطریق اولی بعهده ادارات کارگروه های  استانها بوده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای وظایف از سوی واحد شهرستانی و پوشش نواقص احتمالی در این امر بعهده کارگروه های استانها است.

 

ماده 12- کلیه اختیارات کارگروه های مد ولباس استانها در امر ساماندهی مد ولباس بطریق اولی بعهده دبیرخانه بوده و نظارت ادارات کل در این خصوص رافع مسئولیت دبیرخانه در این خصوص نخواهد بود.

 

هـ) رسیدگی به تخلفات  فعالان و دست اندرکاران مد ولباس:

 

ماده 13- وظایف دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد ولباس علاوه بر موارد ذکر شده در آیین نامه اجرایی در امور آموزشی و پژوهشی مربوط به مد و لباس بشرح زیر است:

 

 بررسی و اعطای کارت صلاحیت طراحان ، صدور تاییدیه موسسات هنری مد ولباس ،فعالیت های تعیین شده در بخش امور امتیازات  وامور بررسی و ارزشیابی طرح و آثار مد ولباس ،مراکز عرضه محصولات ،همایش ها و کارگاه ها ،

 

ماده 14- کارگروه های مد ولباس استانها در ساماندهی مد ولباس  خاصه در امور بررسی و ارزشیابی آثار،صدور مجوز نمایشگاه ،شیما ،مالکیت معنوی و موسسات مد ولباس تا حد ممکن از توان و ظرفیت دبیرخانه  بهره گیری خواهند نمود.

ماده 15- وظایف واحدطرح وبرنامه و همچنین نظارت و ارزیابی دبیرخانه  در حوزه نظارت بر تشکلهای مد ولباس ،فعالیت های طراحی ،تولید و توزیع و ترویج واشاعه بشرح زیر است:

1. بازدید از موسسات ومزون ها و مراکز عرضه  به منظور بررسی موارد و ارائه راهنماییهای لازم .

2. بررسی موسسات هنری جهت  جلوگیری از اجرای فعالیت های مغایر با قانون وضوابط کارگروه

3. اعزام نماینده به مجامع عمومی تشکلهای قرآنی شهرستان حسب مورد .

4. اهتمام به حل مشکلات تشکلهای مد ولباس ،فعالان و به روز نمودن آنها به لحاظ قانونی .

5. ارائه راهکارهای مناسب برای بهره­وری و استفاده بهینه از امکانات تشکلهای مد ولباس.

6. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در تشکلهای مد ولباس استانها شامل نظارت حقوقی ، نمایشگاههاو آموزشی بصورت بازدید دورهای و موردی .

7. دریافت شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از مؤسسات مد ولباس استان ها و ارسال به کمیته ذیربط دبیرخانه جهت رسیدگی.

8. اهتمام نسبت به حل اختلافات فیمابین مؤسسات مد ولباس وانجمن ها و

9. اقدام لازم درخصوص تشویق مناسب در رابطه با عملکرد تشکلهای مد ولباس

10. دریافت و بررسی گزارش عملکرد سالانه تشکلهای  ونهادهای مستقر در استان ها.

5. ارائه گزارش عملکرد هر شش ماه یکبار به مراجع بالاتر.